Le sénateur Ngo présente un projet de loi sur l’examen obligatoire relatif à la sécurité nationale

Le 11 décembre 2018

Aujourd’hui, le sénateur Thanh Hai Ngo a publié la déclaration suivante au sujet de la présentation du projet de loi S‑257, Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (examen obligatoire relatif à la sécurité nationale des investissements par des entreprises d’État étrangères) :

« Ce projet de loi public émanant du Sénat renforcerait et moderniserait la capacité du gouvernement de protéger la sécurité nationale tout en préservant la politique d’investissement ouvert appliquée depuis longtemps au Canada. »

« Le gouvernement a l’obligation de protéger notre sécurité nationale et d’améliorer la confiance à l’égard des investissements faits par nos partenaires et alliés internationaux sans compromettre les renseignements personnels et la sécurité des Canadiens. Avec cette loi, le gouvernement du Canada aura l’obligation juridique d’examiner rigoureusement les effets d’un investissement parrainé par un État étranger et d’en évaluer l’impact sur la sécurité nationale.

« La multiplication des investissements d’entreprises d’État concentrés dans des secteurs de ressources clés, des infrastructures essentielles et des technologies sensibles alarment la sécurité et la vie privée des Canadiens. Le projet de loi, présenté aujourd’hui au Sénat, édicterait un examen obligatoire, non discriminatoire et prévisible des risques accrus que posent de tels investissements étrangers sur la sécurité nationale. »

-30-

Liens connexe : 

Lisez le projet de loi S-257, Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (examen obligatoire relatif à la sécurité nationale des investissements par des entreprises d’État étrangères).

Citations :

« Ce projet de loi est une question de prudence, et non de protectionnisme. »

« Le projet de loi S-257 propose une modification pour renforcer et moderniser la Loi sur Investissement Canada en prévoyant un examen relatif à la sécurité nationale chaque fois qu’une entreprise d’État étrangère propose d’investir au Canada. »

– L’honorable sénateur Thanh Hai Ngo

Pour plus de renseignements :

Bureau de l’honorable sénateur Thanh Hai Ngo
613-943-1599
ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca
www.senatorngo.ca
@SenatorNgo

 


Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải Đệ Trình
Dự Luật Bắt Buộc Duyệt Xét An Ninh Quốc Gia

Ngày 11 Tháng Mười Hai, 2018

Hôm nay, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải đã phát biểu sau đây, liên quan đến việc đưa ra Dự luật S-257, một Dự Luật nhằm tu chính   Sắc Luật Đầu Tư Canada (bắt buộc một cuộc xét duyệt ảnh hưởng trên nền an ninh quốc gia của những công ty quốc doanh nước ngoài thuộc quyền sở hữu của chính phủ muốn vào đầu tư tại Canada.):

“Dự luật này của Thượng Viện sẽ tăng thêm sức mạnh và canh tân hóa khả năng của chính quyền trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trong lúc tiếp tục duy trì chính sách đầu tư cởi mở và dài hạn của Canada.

“Chính phủ có bổn phận bảo vệ an ninh quốc gia và trách nhiệm tăng cường sự tin tưởng vào việc đầu tư được đóng góp bởi các thành viên và đồng minh quốc tế, mà không làm phương hại đến nền an ninh và sự bảo mật của người dân Canada. Theo dự luật này, chính phủ Canada sẽ có trách nhiệm về mặt pháp lý nhằm khảo sát kỹ lưỡng những hiệu quả dự án đầu tư từ nước ngoài cuă càc công ty quốc quốc doanh được chính phủ họ bảo trợ, đồng thời khảo sát những ảnh hưởng trên nền an ninh quốc gia.

“Việc tăng cường những công ty quốc doanh đầu tư nước ngoài do chính quyền của họ bảo trợ tập trung vào những lãnh vực tài nguyên chủ yếu, cấu trúc hạ tầng cơ bản và các ngành công nghiệp nhạy cảm là những mối quan tâm nghiêm trọng về an ninh và bảo mật của người dân Canada. Dự luật này, được đệ trình hôm nay tại Thượng Viện, sẽ đòi hỏi thực thi việc cứu xét về an ninh quốc gia không phân biệt và để khảo sát những nguy cơ đang ngày một lớn dần bởi những chương trình đầu tư từ nước ngoài.”

-30 –

Đọc thêm tại:

Đọc: Dự Luật S-257, Một Đạo Luật nhằm tu chính Sắc Luật Đầu Tư Canada (Khảo sát ảnh hưởng trên nền an ninh quốc gia của những chương trình đầu tư của các tập đoàn nước ngoài do chính phủ họ bảo trợ)

Chú giải:

“Dự luật này là vì sự thận trọng, không phải vì chủ nghĩa tự bảo vệ.”

“Dự luật S-257 đề ra một tu chính nhằm tăng cường sức mạnh và hiện đại hóa Sắc Luật Đầu Tư Canada bằng việc yêu cầu khảo sát an ninh quốc gia mỗi khi một nguồn đầu tư từ nước ngoài được đề nghị bởi càc công ty quốc doanh.”

– Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Văn phòng Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải
613-943-1599
ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca
www.senatorngo.ca 
@SenatorNgo

 


吳藍海參議員提議新法案強制性國家安全審查法案

[即時發布]

2018年12月11日

今天,吳藍海參議員就引入BILL S-257, 推進《加拿大投資法修訂案》(即針對外國國有企業投資實行強制性國家安全審查),發表如下聲明:

“參議院的這項公共法案立法旨在加強和革新政府保障國家安全的能力,同時維護加拿大長期以來實行的投資開放政策。

“政府有責職保護我們國家的安全,並有責任增強我們國際夥伴和盟友對投資的信心,同時避免加拿大人的私隱和安全受到威脅。根據這項立法,加拿大政府將具備法律義務嚴格審查外國政府資助的投資所產生的影響,並且評估其對國家安全的後果。

“越來越多外國國有企業的投資集中在關鍵資源領域,關鍵基礎設施建設和敏感技術研發,使得加拿大人認真思考有關安全和私隱的顧慮。今天在參議院提出的這項法案將頒布一項強制性的,並非歧視性的,又具備可預測性的國家安全審查制度,審核由於以上提及的外國投資所帶來的,日益增長的風險。“

 

相關鏈接:
閱讀 BILL S-257,《加拿大投資法修訂案》(即針對外國國有企業投資實行強制性國家安全審查):Bill S-257, An Act to amend the Investment Canada Act (mandatory national security review of investments by foreign state-owned enterprises)

 

言論摘錄:
“這項法案是關於謹慎操作,而不是推行保護主義政策。”
“BILL S-257提出了一項修訂案,通過針對每一項SOE引入的外國投資實行國家安全審查,加强和革新《加拿大投資法》。“

– 摘自《尊敬的參議員吳藍海》言論

 

想得到更多資訊,請聯繫:
參議員吳藍海辦公室
613-943-1599
ThanhHai.Ngo@sen.parl.gc.ca
www.senatorngo.ca 
@SenatorNgo